Voordelen
  • Kwalitatieve oplossing voor kleine én grote golfverenigingen
  • Lagere premie en betere dekking door collectieve inkoop
  • Ontwikkeld in samenwerking met de NGF
  • Voordelen en gemak van één aanspreekpunt
 

Veelgestelde vragen

Kunnen lopende verzekeringen worden opgezegd?

Jazeker. Dat is mogelijk per contractsvervaldatum met inachtneming van de opzegtermijn die meestal twee maanden bedraagt.

Dienen jaarlijks de namen van de verzekerden te worden opgegeven?

Neen. Wel moet bij schade worden aangetoond dat op het moment van de schade het lid of de vrijwilliger als zodanig activiteiten voor de vereniging verrichtte.

Welke dekking verleent de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

De verzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders van een vereniging of sportbond voor door derden geleden vermogensschade als gevolg van een fout.

Indien wij als vereniging in bezit zijn van caddy's, grasmaaimachines e.d., dienen wij dan een WA-verzekering hiervoor af te sluiten?

Indien u met uw voertuigen gebruik maakt van de openbare weg / terreinen, bent u verplicht om een WA-verzekering af te sluiten. Veelal wordt er gedacht dat de caddy, grasmaaier e.d. niet op de openbare weg komt. Maar het gaat ook om het eigen terrein of een terrein dat toegankelijk is voor anderen, zelfs als er een hek of slagboom staat. En steekt u alleen een weg over om bijvoorbeeld van de ene green naar de andere green te komen? Ook dan rijdt u op de openbare weg. Het is advies is dan ook de voertuigen te verzekeren (Deze zijn namelijk uitgesloten onder de collectieve aansprakelijkheidsverzekering). Neem contact op met Aon als u advies wenst over deze verzekering.

Dekt de ziektekostenverzekering niet hetzelfde als de ongevallenverzekering?

Nee, er is slechts in geringe mate overlap. De ongevallenverzekering keert een bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. De ziektekostenverzekering dekt de kosten van de medische behandeling. Voor medische kosten die niet gedekt worden door de ziektekostenverzekering kan een aanvullende ongevallenverzekering worden afgesloten. De hoogte van de uitkering is aan een maximum gebonden.

Waar kan ik terecht voor vragen?

Heeft u vragen? Misschien zijn deze eerder gesteld. Selecteer in het bovenstaande veld uw gewenste categorie. Staat uw vraag hier niet bij? Rechtsboven, in het contactblok staat per categorie aangegeven wie u daarover kan contacteren.

Zijn alle activiteiten van de vereniging verzekerd?

Dat is het geval zolang het in het verlengde ligt van de basisactiviteiten van de vereniging en het algemeen gebruikelijk is. Als een vereniging totaal afwijkende activiteiten ontplooit dan is overleg met de verzekeraar noodzakelijk.

Dekt de particuliere ongevallenverzekering niet hetzelfde?

Ja, meestal wel. Maar omdat veel leden geen privé ongevallenverzekering hebben, besluiten verenigingen die af te sluiten.

Hoe komt de premie tot stand?

Het aantal leden van de vereniging is bepalend voor de hoogte van de premie. Verzekeraars bepalen de hoogte van de premie daarnaast op basis van een inschatting van het risico.

Collectief of individueel?

Het heeft de voorkeur om de verzekering(en) collectief te sluiten. Dit in verband met een gunstiger premiestelling. De collectieve overeenkomst wordt aangegaan door de NGF voor haar leden (= verenigingen en hun individuele leden).

Dient schade eerst op de eigen aansprakelijkheidsverzekering te worden geclaimd?

Als derden schade lijden door toedoen van een werknemer van de vereniging, door roerende zaken (inventaris) van de vereniging of door onroerende zaken (het gebouw of afrastering), dan zal de verzekeraar van de vereniging de schade behandelen. Als schade aan derden wordt toegebracht door een lid of vrijwilliger van de vereniging, dan handelt deze in zijn/haar hoedanigheid van particulier. Dan dient de schade te worden gemeld bij de particuliere aansprakelijkheidsverzekeraar. Als er geen verzekering is dan kan in tweede instantie een beroep worden gedaan op de verzekering van de vereniging. Deze handelswijze geldt voor de meeste aansprakelijkheidsverzekeringen.

Welke bedragen zijn verzekerd?

Dit varieert circa van EUR 250.000 tot maximum EUR 2.500.000 per gebeurtenis. Het exacte bedrag is echter mede afhankelijk van de omvang van de organisatie.

Wat is het verschil tussen een "gewone" aansprakelijkheidsverzekering en een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering dekt alleen letsel en materiële schade. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt alleen de zuivere vermogensschade.

Is aansprakelijkheid voortvloeiende uit verkoop of verstrekken van voedsel meeverzekerd?

Ja, het Verzekeringspakket van Aon dekt de aansprakelijkheid voor schade aan derden zoals letsel door voedselvergiftiging.

Wanneer komt de ongevallenverzekering van pas?

In alle gevallen dat een (bestuurs)lid of vrijwilliger activiteiten ontplooit voor de vereniging. Dit kan dus sportuitoefening zijn, maar ook het bijwonen van (bestuurs)vergaderingen of werkzaamheden aan het clubhuis, of het ophalen van oud papier.

Is de vereniging aansprakelijk als onbevoegden het terrein betreden door de afsluiting met geweld te verbreken en de onbevoegden iets overkomt?

Of de vereniging aansprakelijk is, zal van geval tot geval bekeken moeten worden. Als de vereniging alle gebruikelijke voorzorgsmaatregelen heeft getroffen, dan zal zij waarschijnlijk niet aansprakelijk zijn. Wanneer de aanspraak onterecht is, dan verleent de verzekeraar eveneens bijstand. De schade die de onbevoegden hebben veroorzaakt, kan de vereniging proberen te verhalen op de veroorzaker(s), eventueel met gebruikmaking van een rechtsbijstandverzekering.

Is het mogelijk de verzekering uit te breiden tot een 24 uurs dekking?

Theoretisch is dit mogelijk maar er zijn twee aspecten die de uitbreiding tegenhouden. In de eerste plaats zal de verzekeraar het risico niet willen accepteren omdat hij ook met het beroepsrisico van de verzekerden te maken krijgt. Daar heeft de verzekeraar geen zicht op. Daarnaast speelt de vraag of de vereniging de premieverhoging wil betalen voor risico’s van activiteiten die losstaan van de vereniging.

Wanneer is de verzekering t.b.v. de leden en vrijwilligers van kracht?

Zolang de verzekerde (het bestuurslid/het lid/ de vrijwilligers enz.) bezig is met activiteiten t.b.v. de vereniging. Dus ook tijdens (bestuurs-)vergaderingen, het ophalen van oud papier, het bijwonen van een symposium etc.

Kan een werkgever de schade verhalen op een golfvereniging wanneer zijn werknemer tijdens sportbeoefening een blessure oploopt en daardoor (tijdelijk) arbeidsongeschikt is?

Dat recht heeft hij voor zijn netto doorbetalingsverplichting (= 70%). De werkgever dient de aansprakelijkheid van de golfvereniging uiteraard aan te tonen. Loopt de werknemer de blessure op tijdens een gebruikelijke sportbeoefening, dan zal niet aantoonbaar zijn dat een derde een onrechtmatige daad heeft begaan. Er is dan geen aansprakelijkheid, zodat verhaal niet mogelijk is. Is de blessure echter het gevolg van bijvoorbeeld het gebruik van ondeugdelijk materiaal ter beschikking gesteld door de vereniging, dan is de vereniging wel aansprakelijk en kan verhaald worden.

Wat is het verschil tussen een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering?

De ongevallenverzekering geeft een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval tijdens een activiteit van de vereniging. De aansprakelijkheidsverzekering geeft dekking aan de verzekerde vereniging, bestuur, leden en vrijwilligers als zij aansprakelijk worden gesteld voor schade (letsel of materieel) door hen toegebracht aan derden tijdens activiteiten voor de vereniging.

Zijn de eigendommen van leden verzekerd onder de aansprakelijkheids-verzekering van de vereniging?

Dat hangt af van de vraag of de vereniging aansprakelijk gesteld kan worden. Dat is mogelijk wanneer de vereniging bijvoorbeeld nalatig is geweest. De eisende partij moet dat kunnen aantonen.

Wat betekent secundaire dekking?

Als er een andere verzekering is, dan gaat die voor

Is kinderopvang meeverzekerd onder de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van de NGF?

Nee, dit is niet meeverzekerd. Indien dit van toepassing is, dient u dit apart te verzekering Neem voor meer informatie contact op met Aon Verzekeringen of uw huidige tussenpersoon

Is bestuurdersaansprakelijkheid ook meeverzekerd onder de collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de NGF?

Nee, dit is niet meeverzekerd. U dient de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering nog separaat af te sluiten. Neem hiervoor contact op met Aon Verzekeringen of uw huidige tussenpersoon.

Is een Marshal ook verzekerd onder de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van de NGF?

Ja, een marshal is verzekerd op deze polis.

Zijn verzekerden ten opzichte van elkaar verzekerd?

Verzekerden worden onderling als derden gezien en zijn verzekerd onder de polis.

 
 

Direct contact


Heeft u vragen?
ondernemingen.team2@aon.nl
088 - 810 81 72

Op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

Heeft u schade?
claims.nederland@aon.nl.
088 - 343 45 50